Aktualności

XIV Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca. Szlakiem Chopina w powiecie ostrowskim

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Ostrowie Wlkp. serdecznie zaprasza w dniu 16 września 2017 do Powiatu Ostrowskiego na XIV Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy – św. Wawrzyńca.

Program spotkania

 • Godz. 10.00 – przyjazd i rejestracja uczestników w Kotłowie
 • Godz. 10.15 – msza św. w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kotłowie - na pamiątkę pobytu Fryderyka Chopina w kościele Kotłowskim odsłonięcie tablicy pamiątkowej
 • Godz. 12.00 – oficjalne powitanie w Antoninie (kawa)
 • Godz. 12.20 – koncert chopinowski Tianyu Zhov (uczestniczka ostatniego konkursu chopinowskiego Chiny, Kanada) - prowadzenie Jan Popis
 • Godz. 14.00 – wyjazd do Przygodzic
 • Godz. 14.30 – obiad, kawa, ciasto
 • Godz. 16.00 – zakończenie spotkania

Zgłoszenia

przyjmujemy do 21 sierpnia 2017 r.
Listę uczestników prosimy przesłać na adres: biblioteka@odolanow.pl
kontakt: Małgorzata Jędrzejak, tel. 62 7331871

Koszt

Koszt udziału - 45 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać od 01.08. 2017 do 10.08.2017 na konto Oddziału SBP w Ostrowie Wlkp.:
Bank Spółdzielczy w Dobrzycy Oddział Odolanów Nr. rachunku 34 8409 0001 2002 0111 8285 0001
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział Ostrów Wlkp.
Tytułem: Święto Patronalne 2017 – darowizna (lista imienna - np. wpłaca skarbnik koła za kilka osób)

Oddział SBP Ostrów Wlkp.

adres korespondencyjny
Biblioteka Publiczna G i M Odolanów
Al. Jana Pawła II/1
63-430 Odolanów

Galeria zdjęć

1 2 3
4 5 6
7 8 9
10 11 12

fot. Piotr Raczkowski

Realizacja projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Lesznie i Miejska Biblioteka Publiczną im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie w ramach współpracy partnerskiej z Krajską Knihovną Vysociny (Wojewódzką Biblioteką Wysoczyzny w Havlickowym Brodzie) przystąpiło do realizacji projektu „Czescy Bracia. Bibliotekarze ambasadorami Leszna w Czechach”.
Zadanie to jest współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. W jego ramach zostanie przeprowadzony cykl interdyscyplinarnych wydarzeń, mających na celu promocję kultury i dziedzictwa narodowego Polski za granicą, podniesienie poziomu wiedzy na temat wzajemnego oddziaływania kultur na przestrzeni lat pośród polskiej i czeskiej opinii publicznej oraz umiędzynarodawianie organizacji partnerskich. Powstaną dwujęzyczne publikacje – foldery obu Bibliotek oraz zbiór legend miejskich. Wymienimy się wystawami poświęconymi znanym pisarzom – Karelovi Havlickowi Borovskiemu, Adamowi Mickiewiczowi, Stanisławowi Grochowiakowi, Jarosławowi Haskowi.
Zorganizowana zostanie konferencja o tematyce historyczno-kulturowej, a także wyjazdy studyjne partnerów. Wspólne rezultaty pracy intelektualnej, będą dostępne dla każdej zainteresowanej instytucji kultury lub biblioteki. Sama współpraca jest początkiem prac merytorycznych nad materiałami, które przyczynią do wzbogacenia wiedzy społeczności lokalnych regionów na temat historii i kultury własnej oraz powiązań pomiędzy nimi. Wzmocni ona również poczucie obywatelskości, odrębności kulturowej przy jednoczesnym poszanowaniu dla zrozumienia innych kontekstów kulturowych.

Pani Dorota Grewling Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku 2016

W 2016 r. Wielkopolskim Bibliotekarzem Roku została wybrana pani Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.

Pani Dorota ma już 30-letni staż pacy w bibliotece i zyskała duże uznanie środowiska za swoją pracę. Jej kandydatura została również zgłoszona do VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bibliotekarz Roku, organizowanego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Jest osobą ambitną, kreatywną, konsekwentną, stanowczą, innowacyjną i otwartą na współpracę. Prowadzi  nowoczesną bibliotekę   międzypokoleniową  gromadzącą zabytki kultury materialnej i niematerialnej   regionu. Od 2012 roku uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej. Digitalizuje najcenniejsze zbiory regionalne i udostępnia poprzez stronę www. biblioteki.  Prowadzi bibliografię dla powiatu chodzieskiego. Realizuje przedsięwzięcia, których społeczność lokalna oczekuje i  które aktywnie współtworzy. Autorytet i uznanie dla jej dokonań w kraju powodują, że z mieszkańcami Chodzieży spotykają się wybitni twórcy kultury , w 2016 roku m. in. Grażyna Szapołowska, Michał Rusinek, Janusz Leon Wiśniewski. Działania   przeprowadza w przestrzeni miejskiej – w parku,, rynku chodzieskim i na promenadzie nad jeziorem.

1. Działania na rzecz biblioteki/bibliotek  

W 2016 roku kontynuowała prace nad „Koncepcją rozbudowy MBP w Chodzieży” przygotowując „Wykonanie dokumentacji architektoniczno – budowlano - wykonawczej rozbudowy biblioteki”. Przeprowadziła remont i wyposażyła   w sprzęt specjalistyczny  oraz profesjonalne oświetlenie dwa nowe pomieszczenia Działu Historii i Tradycji Miasta, wykorzystywane  na wystawy czasowe i   warsztaty historyczne.  Rozszerzyła automatyzację procesu bibliotecznego o nowe usługi dla czytelnika. Zakupiła ponownie dostęp do baz IBUK Libra i NASBI. Uruchomiła drugi facebook/Dział Historii i Tradycji Miasta/ jako formę  popularyzacji historii miasta i regionu przez bibliotekarzy i użytkowników, pasjonatów lokalnych. Działania biblioteki  reklamowała poprzez plakaty , katalogi, foldery oraz   lokalne media  – Nasz Tygodnik Chodzieski, Chodzieżanin, Tygodnik Nowy, portale  - „naszemiasto.pl.chodzież”, „dziennikowy.pl” „w bibliotece.pl”, facebook  „ Nasz Tygodnik Chodzieski” i w TV Asta.

2. Działania na rzecz  użytkowników biblioteki/bibliotek i środowiska lokalnego

Realizowała model biblioteki międzypokoleniowej będącej ośrodkiem promocji kultury, instytucji otwartej, oferującej nowe technologie, współpracującej  z podmiotami środowiska lokalnego, będącej miejscem  niezależnej edukacji użytkownika każdego wieku .    

Rozbudowała zbiory  stanowiące dziedzictwo kultury regionu o 90 eksponatów, w tym 70 z zakupu. Współpracowała z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego i naukowcami z Muzeum Okręgowego w Pile oraz z Muzeum Regionalnym w Szczecinku i Muzeum Ziemi Kujawsko – Dobrzyńskiej we Włocławku. Zorganizowała II Chodzieską Noc Muzeów(14 V) z wykładem i pierwszą wystawą  czasową  „Kolmar in Posen 1914-1918” (14 V – 31 XII),  oraz  warsztaty dla dzieci „Z hełmem, tarczą i mieczem odtwarzamy średniowiecze”(25-27 VII).    

Rozszerzyła działalność  „Klubu podróżnika”  o prelekcje i prezentacje multimedialne  członków Klubu, zapraszała do Dyskusyjnego Klubu Książki(10), Klubu „Zrób to Sama”, Klubu „Zręcznych Rąk”  dla dzieci. Uruchomiła projekty biblioterapeutyczne dla dzieci ze świetlicy „Promyk Dobra” i dla chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapeutycznego, przeprowadziła wspólnie z Warsztatami Terapii Zajęciowej projekt „ Galeria ceramiki w bibliotece” tworząc oryginalne galerie w Sali wystaw i  w plenerze. Natomiast w projekcie „Pokolenie 50 + w Internacie” uczestnicy  nabyli umiejętności wyszukiwania specjalistycznych porad np. dla szydełkowych inspiracji i dokonywania bezpiecznych zakupów sieci. Od maja do grudnia – zrealizowała  cykl imprez „70 lat chodzieskiej biblioteki” z wystawą, konkursami literackimi i fotograficznymi, imprezami w plenerze, spektaklami teatrów „Próbownia” i „Teatr 44” oraz „uroczystością urodzinową” (7 XII) i kalendarzem jubileuszowym. Uczestniczyła w plenerowych imprezach miejskich : projekt  „Żywiołowa Biblioteka” w pikniku naukowym „4 Żywioły” z (18 IX), festynie „Zdrowa Sobota(20 VIII), festynie charytatywnym „Dobrofest” (7 IX).

Biblioteka od lat osiąga wzrost usług bibliotecznych tradycyjnych i elektronicznych realizowanych w dziale „Wypożyczalnia  Multimedialna i Czytelnia Internetowa” z 6 stanowiskami dostępu. Odnotowała - 4978 czytelników /+261/ i społeczny zasięg 26,06; 102 383 wypożyczenia /+199/ i 536,03 na 100 mieszkańców;  zakupiła 1559 woluminów i osiągnęła wskaźnik zakupu 8,16 wol.
Konsekwencja Doroty Grewling w zarządzaniu Biblioteką i wypełnianiu misji instytucji przyczynia się systematycznie do osiągania najlepszych wyników czytelniczych w Wielkopolsce. Za te działania w 2015 roku   Wojewódzka Biblioteka Publiczna  i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu przyznała wyróżnienie „Templum Libri” za najlepsze wyniki czytelnicze i promocję czytelnictwa w województwie wielkopolskim za rok 2014 w kategorii bibliotek miejskich,  a  w 2016  otrzymała -  Odznaką Honorową  „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową „ Wierni tradycji” przez Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919  oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (legitymacja nr 11089).

3. Działania na rzecz środowiska bibliotekarskiego

Wykonuje  funkcje biblioteki powiatowej, oraz zadania biblioteki gminnej dla Gminy Chodzież, organizuje
Powiatowy Dzień Bibliotekarza / 2016 w BPM i G Margonin/, negatywnie zaopiniowała projekt połączenia biblioteki i domu kultury w Margoninie, udostępniła katalog rozproszony bibliotek w powiecie, przeprowadza     seminaria dla bibliotekarzy sieci publicznej i  realizuje instruktaż w bibliotekach powiatu. Kieruje zespołem pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, świadomych  zmieniającej się misji współczesnej biblioteki, z sukcesami aplikującymi do programów kierowanych do bibliotek, systematycznie uczestniczących w różnych formach doskonalenia zawodowego, posiadających uprawnienia liderów programów.

Od 1987 roku jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, była członkiem Zarządu Okręgu w Pile, od lat kierowała pracą Koła w Chodzieży, powierzono jej to zadanie na lata 2017-2021, była i jest delegatem na Zjazdach  Oddziałowych i Okręgowych. W kadencji 2009-2013 i 2013-2017 pełni funkcję Skarbnika Oddziału Pilskiego.  Wyróżniona : Nagrodą im. Andrzeja Wojtkowskiego 2006, Odznaką Honorową SBP w 2008 roku,
Odznaką Honorową „ Zasłużony dla Kultury Polskiej”2016.

4. Osiągnięcia zawodowe z wcześniejszych lat

11 listopada 2014  utworzyła w strukturze Biblioteki Dział Historii i Tradycji Miasta, który właściwie pełni funkcję nowoczesnego muzeum miejskiego o bogatych zbiorach ceramiki i fajansu chodzieskiego.
W 2015 opracowała „Koncepcję  rozbudowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży”, projekt rozbudowy zabytkowego obiektu biblioteki o nowe skrzydło, który wpisano do realizacji ze środków unijnych w ramach „Gminnego programu rewitalizacji dla miasta Chodzieży”. Z sukcesami uczestniczy w różnorodnych konkursach ogólnopolskich  i lokalnych, w tym ogłaszanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Fundację Orange, Akademię Rozwoju Filantropii. Zaprasza użytkowników na Tydzień Bibliotek, Tydzień z Internetem, Narodowe Czytanie, Tydzień Głośnego Czytania, Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.  Redaguje od 2003 roku we współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Chodzieskiej serię wydawnicza pt. „Zasłużeni dla Ziemi Chodzieskiej” oraz pełni rolę oficyny dla regionu, w 2014 wydała „Opowieści i legendy chodzieskie” z ilustracjami  wybitnego artysty  Alfreda Aszkiełowicza.

 

Dorota Grewling, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży

Laureaci Nagrody im. A. Wojtkowskiego 2016

W środę, 23 listopada, w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. Celem konkursu jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa.

Laureaci XXIII edycji konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego

 • Grażyna Fąferek, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnkowie
 • Dorota Kurzawska, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośniach
 • Paweł Pioterek z Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Nagrodę otrzymały osoby, które w swojej pracy wychodzą poza codzienne obowiązki. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, członkowie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, przyjaciele bibliotekarze i rodziny laureatów.

Nagrody, ufundowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego wręczyła Anna Janowicz - Kamińska z Departamentu Kultury UM. Głos zabrali również Anna Gruszecka, dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz burmistrz Czarnkowa Franciszek Strugała. W imieniu laureatów podziękował Paweł Pioterek.

Uroczystość uświetnił koncert duetu: Aleksandra Lesner - skrzypce, Maria Rutkowska – fortepian. Finałem uroczystości były życzenia i kwiaty dla wyróżnionych.

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575
IMG_1585 IMG_1586

Zaproszenie na XXIII edycję wręczenia nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu zaprasza bibliotekarzy województwa wielkopolskiego na finał XXIII edycji rozdania nagród, który odbędzie się 23 listopada 2016 o godz.11.00 w Bibliotece Raczyńskich w Sali nr 5, Pl. Wolności 19.

Program uroczystości:

 • Powitanie – Małgorzata Furgał Przewodnicząca Zarządu Okręgu SBP
 • Ogłoszenie wyników konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego
 • Wręczenie nagród
 • Wystąpienie gości
 • Koncert na skrzypce i fortepian - Aleksandra Lesner – skrzypce, Maria Rutkowska – fortepian


Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Zaproszenie na XIII Patronalne Święto Wielkopolskich Bibliotekarzy - 17 września 2016

Oddział SBP w Poznaniu serdecznie zaprasza na obchody XIII Patronalnego Święta Wielkopolskich Bibliotekarzy, które odbędą się 17 września 2016 w Międzychodzie.

Program:

 • 10:00 – przyjazd i rejestracja uczestników w Centrum Animacji Kultury w Międzychodzie (dawny Dom Kultury) ul. Plac Kościuszki 9; - poczęstunek (kawa, herbata, ciastka),
 • 11:00 – msza św. w Kościele Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Międzychodzie (ul.17 Stycznia 71) z udziałem chóru Lutnia,
 • 12:00 – oficjalne powitanie w Centrum Animacji Kultury – sala widowiskowa,
 • 13:00 – zwiedzanie Międzychodu (w grupach),
 • 14:30 – wyjazd do Skansenu Olenderskiego Olandia w Prusimiu (15 km),
 • 15:00 – obiad, kawa, ciasto; prelekcja dotycząca osadnictwa olenderskiego; zwiedzanie skansenu (ścieżka edukacyjna z parkiem miniaturowych domów olenderskich).
 • 16.30 - 17.00 - Zakończenie spotkania.

 
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 10 lipca br. Listy uczestników prosimy przesyłać na adres: olimpia@up.poznan.pl (Olimpia Małecka tel. 618487818)
Koszt udziału - 40 zł.
Wpłat prosimy dokonywać od 01.06.2016 do 10.07.2016 na konto Oddziału SBP w Poznaniu: SGB-Bank S.A., I Oddział w Poznaniu, ul.Mielżyńskiego 22, 61-725 Poznań nr 86 1610 1133 2003 0229 4443 0001 Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Poznaniu z dopiskiem „Święto Patronalne 2016 – darowizna”.
Serdecznie zapraszamy!
 
Program do wydruku
 
 

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556 IMG_1554
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575 IMG_1582
IMG_1585 IMG_1586 IMG_1587
IMG_1588

Tydzień Bibliotek 2016

Tegoroczny Tydzień Bibliotek odbędzie się jak zwykle w dniach 8-15 maja, w tym roku pod hasłem "Biblioteka inspiruje".

Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Tydzień bibliotek w Wielkopolsce

O Tygodniu Bibliotek na stronach SBP.

Uhonorowano laureatki nagrody im. A. Wojtkowskiego

24 listopada 2015 roku w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się uroczystość wręczenia Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego, przyznawanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Kapituły przedstawiony przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Laureaci XXII edycji konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego

Nagrody główne:

 • Elżbieta Mielcarek, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie, w zawodzie bibliotekarza pracuje 31 lat. Jest absolwentką bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu z zakresu filologii polskiej.
 • Mirosława Potkowska, dyrektor Rawickiej Biblioteki Publicznej od 1 stycznia 1984 r., w zawodzie bibliotekarza pracuje 43 lata.
  Poza pracą zawodową Mirosława Potkowska jest aktywnym działaczem społecznym, zwłaszcza w Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, w której to organizacji pełniła wiele funkcji - od sekretarza (1973 r.) po przewodniczącą (1979-1992) i wiceprzewodniczącą (do 2004 r.) Koła Rawicz. W latach 1989-1997 sprawowała funkcję sekretarza Zarządu Okręgu w Lesznie, a następnie była członkiem Zarządu Oddziału do 2013 r. Obecnie jest członkiem Komisji Rewizyjnej Oddziału w Lesznie oraz Okręgu Wielkopolskiego.

Nagroda młodych:

 • Karolina Dąbrowska rozpoczęła pracę w 2006 roku zaraz po ukończeniu studiów na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zatrudniona jest na stanowisku starszego bibliotekarza w Filii nr 11 Biblioteki Raczyńskich.
  Jest członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, aktywnie wspomagając działania Zarządu.

W uroczystości uczestniczyło wielu przedstawicieli władz lokalnych województwa wielkopolskiego, dyrektorów bibliotek, laureatów ubiegłorocznych edycji nagrody oraz bibliotekarzy z naszego regionu
Uroczystość uświetnił koncert na harfie, w wykonaniu Pani Alicji Garczarek, absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575
IMG_1585 IMG_1586

Nagrody im. Andrzeja Wojtkowskiego

Zarząd Okręgu SBPw Poznaniu zaprasza bibliotekarzy województwa wielkopolskiego na finał XXII edycji rozdania nagród, który odbędzie się 24 listopada o godz. 11:00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich.

Celem konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Przyznawane są nagrody główne i nagrody młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia).

Kandydatów do nagród zgłaszają dyrektorzy bibliotek lub przewodniczący kół SBP.

Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego 2015

Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Poznaniu ogłasza XXII edycję Konkursu im. Andrzeja Wojtkowskiego dla bibliotekarzy województwa wielkopolskiego.

Celem konkursu jest uhonorowanie wielkopolskich bibliotekarzy za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Przyznawane są nagrody główne i nagrody młodych (dla bibliotekarzy, którzy nie przekroczyli 35 roku życia). Kandydatów do nagród zgłaszają dyrektorzy bibliotek lub przewodniczący kół SBP. Odpowiednio umotywowane wnioski należy składać do właściwych Zarządów Oddziałów SBP. Zarządy Oddziałów po zapoznaniu się z kandydaturami składa zaopiniowane wnioski do Zarządu Okręgu SBP w Poznaniu.

Termin składania wniosków: do 16 października 2015 r.

Decyzję o przyznaniu nagród odpowiednim kandydatom podejmie Kapituła Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego. W skład Kapituły wchodzą przedstawiciele Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP. Uroczyste wręczenie nagród planowane jest w połowie listopada br.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

XII Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich

Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Koninie, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie i Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Zagórowie
zapraszają na XII Patronalne Święto Bibliotekarzy Wielkopolskich
w dniu 19 września 2015 r.
na trasie Zagórów – Ciążeń - Kościołków

 

Program:

 • 10:30-11:00 – przyjazd do Zagórowa, rejestracja uczestników w sali OSP, ul. Wojska Polskiego 13, (przy budynku GOK, siedzibie biblioteki),
 • 11:00-12:00 – msza św. w zagórowskim kościele parafialnym p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła, ul. Kościelna, podczas mszy wystąpi zagórowski chór mieszany „Cantabile”,
 • 12:00 - 12:30 – podział uczestników na dwie grupy,
 • 12:30 - 13:30 – po mszy św. pierwsza grupa bibliotekarzy uczestniczy w projekcji filmu „Przyjaciółki” w reżyserii pani Wandy Różyckiej - Zborowskiej. Seans odbędzie się w sali kinowej M-GOK w Zagórowie. Czas trwania filmu – ok. 60 minut. W tym czasie druga grupa uczestników zwiedza Dom Pracy Twórczej UAM ze zbiorami literatury masońskiej w pałacu w Ciążeniu,
 • 13:30 - 14:30 – wymiana grup w realizacji w/w programu,
 • ok. godz. 15:00 – przejazd do Kościołkowa oddalonego od Zagórowa zaledwie o 2,5 km. Spotkanie towarzyskie i obiad w sali biesiadnej „Przy stajni”. Wirtualnie salę można obejrzeć pod adresem http://www.salabiesiadnazagorow.pl/.

 
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 28 sierpnia br. Koszt udziału wynosi 30 zł. Wpłata na konto SBP Oddział Konin Bank Spółdzielczy Oddział Konin nr 83 8530 0000 0000 0550 2000 0001 z dopiskiem „Patronalne święto”.

Mapki z trasą dojazdu będą udostępnione na stronach internetowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie od 1 września 2015 r.

Osoby do kontaktu:

Przewodniczący Oddziału SBP w Koninie: Henryk Janasek, tel. 601 158 060
Barbara Rymarowicz, tel. (63) 245 01 85, filia-chorzen@mbp.konin.pl
Katarzyna Nowicka, tel. 506 694 936, bp.zagorow@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!
 
Program do wydruku
 
 

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556 IMG_1554
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575 IMG_1582
IMG_1585 IMG_1586 IMG_1587
IMG_1588

23 kwietnia: Światowy dzień książki i praw autorskich

Już po raz 16, 23 kwietnia, obchodzimy Światowy dzień książki i praw autorskich.
Święto to, proklamowane przez UNESCO na wniosek rządu Hiszpanii i Międzynarodowej Unii Wydawców, ma na celu promocję czytelnictwa, wyrażenie uznania dla autorów oraz ochronę praw autorskich i własności intelektualnej.
Data obchodów – 23 kwietnia związana jest z rocznicą urodzin lub śmierci pisarzy: Szekspira, Cervantesa, Druona, Nabokova.

Strona Dnia w serwisie Polskiego Komitetu ds. Unesco.

Plakat ŚDK

Tydzień Bibliotek 2015

Tegoroczny Tydzień Bibliotek zbliża się wielkimi krokami.
Odbędzie się jak zwykle w dniach 8-15 maja, w tym roku pod hasłem "Wybieram bibliotekę".

W rzeczywistości zdominowanej przez Internet, w zalewie niestrukturyzowanych, chaotycznych i często mylących danych hasło to ma zadanie podkreślenia roli bibliotek jako pierwszego wyboru w dostępie do wiarygodnych informacji, nauki i kultury.

Zapraszamy biblioteki wielkopolskie do zgłaszania adresów stron z informacjami na temat zaplanowanych na Tydzień Bibliotek wydarzeń.

Tydzień bibliotek w Wielkopolsce

O Tygodniu Bibliotek na stronach SBP.

Życzenia wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy
zdrowia, radości, wiosennej pogody,
sukcesów w pracy
i wielu smacznych lektur :)

Życzenia świąteczne

Zarząd Okręgu SBP w Poznaniu życzy wszystkim członkom SBP oraz wszystkim wielbicielom książek pełnych radości, spokoju i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia oraz samych sukcesów i ciekawych lektur w Nowym Roku.

Uroczyste wręczenie nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego

19.11.2014 r. w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyło się uroczyste wręczenie nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego.

Tegorocznymi laureatami są:

 • Bogusława Dembińska, dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance
 • Aleksandra Baumgart, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie
 • Tadeusz Matraszek, laureat Nagrody Młodych, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego w Chodzieży.

Nagrodą im. Wojtkowskiego honorowani są wielkopolscy bibliotekarze za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz za dorobek naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Nagrody przyznawane są przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Kapituły Nagród złożonej z przedstawicieli Zarządów Oddziałów i Okręgu SBP.

Andrzej Wojtkowski (1891-1975) – polski historyk, profesor, poseł na Sejm PRL I kadencji, uczestnik powstania wielkopolskiego i bitwy o Lwów (1919), w latach 1928-1939 dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu.

Galeria zdjęć

IMG_1533 IMG_1545 IMG_1556 IMG_1554
IMG_1563 IMG_1568 IMG_1575 IMG_1582
IMG_1585 IMG_1586 IMG_1587 IMG_1588

Międzynarodowy Tydzień Open Access, 20-26 października 2014

Jak co roku, w ramach Tygodnia Open Access, odbywają się imprezy promujące otwartość w Internecie. W tym roku hasło przewodnie brzmi "Generation Open" (Pokolenie otwarte) i nawiązuje do zaangażowania studentów i doktorantów w propagowanie wolnego dostępu do treści naukowych i dydaktycznych.

Wybrane imprezy:

Więcej imprez w Polsce

Strony